Onlaýn satyjy goşundyda nädip gazanmaly?

 • Isleýän önümleriňizi saýlaň
  Onlaýn dükanyňyzda gaýtadan satmagy halaýaryn

  Gyralaryňyzy goşuň we gazanyň
  25,000 $aýlyk
  maýa goýumsyz öýden
 • Önümleri paýlaşyň
  WhatsApp, Facebook,
  Tiktok we Instagram

  Önüm suratlaryny we wideolaryny paýlaşyp bilersiňiz
  onlaýn dükanyňyzdan
  müşderileriňiz bilen 1-2-3 ýaly aňsat
 • Onlaýn işiňize başlaň
  Öýden

  Satyp başlaň we gazanyň
  25,000 $/ aý
  ShopK bilen onlaýn dükanyňyzdan

Näme üçin SHopK saýlamaly?

 • Dürli harytlar

 • Qualityokary hil

 • Çalt logistika

 • Pleönekeý iş

 • ýokary komissiýa

Müşderä baha bermek

 • Doly wagt dükany satyjy

  Özümiziň täzeden satýan işimizi başlamaga mümkinçilik berenligi üçin ShopK-a sag bolsun aýdýaryn.Öýden işläp bilerin we soňky adaty işimden has köp gazanaryn.
 • Öý hojalykçy

  Öýlenen aýalyň uly maksatlara ýetip bilmejekdigini kim aýdýar?ShopK bilen etdim.Häzirki wagtda adamym we maşgalam maňa öňküsinden has köp ynanýarlar.Husbandanýoldaşymy maddy taýdan goldap bilerin we çagalarym has gowy mekdebe gatnap bilerler.
 • Talyp

  ShopK maňa täzeden satmagy öwretdi, bu iň ýönekeý onlaýn iş.Hatda meniň ýaly bir kollej okuwçysy aýda 5000 dollardan gowrak pul gazanyp biler we her gün telefonymy ulanmak üçin diňe 1 sagat sarp etmeli.
 • KOL

  Bilimiň kiçi bir ugry boýunça ýöriteleşen bilim blogçysy, şonuň üçin diňe 4000 töweregi yzarlaýjym bar.Shopöne ShopK with bilen köp gazanyp biljekdigime kim ynanyp bilmez

hyzmatdaşlarymyz

Eltip bermek

Tölegler

 • Tölegler
Töleg üçin elýeterli nagt pul (COD) görnüşi